สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เป็นสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำเมย เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดีของสหภาพพม่า ความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร สร้างเชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพพม่า ตลอดจนภูมิภาคเอเชียใต้ถึงตะวันออกกลางและยุโรป

fall_03_21

นักท่องเที่ยวขาวไทยที่ประสงค์จะข้ามแดนไปยังสหภาพพม่าต้องขออนุญาตทำบัตรผ่านแดนที่ทำการอำเภอแม่สอด หรือที่ศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ โดยนำบัตรประชาชนใช้ประกอบการขออนุญาตได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. และเสียค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 20 บาท ค่าธรรมเนียมฝั่งพม่า 10 บาท จะต้องเดินทางกลับภายใน 1 วัน ก่อนเวลา 17.00 น.

fall_03_1

ระเบียบการผ่านแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด

(ฝั่งประเทศไทย)

ชาวไทย

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เสียค่าบริการ 35 บาท/คน วันหยุดเสียค่า
บริการ 45 บาท/คน และกรณีนำรถข้ามไปด้วยรถยนต์คันละ 50 บาท/คัน
(ไม่รวมผู้โดยสาร)

ชาวต่างประเทศ

นำหลักฐานเดินทางมาแสดงไม่เสียค่าใช้จ่าย

(ฝั่งประเทศพม่า)

ชาวไทย

นำหลักฐานที่ได้จาก ตม.ไปแสดง เสียค่าใช้จ่าย 10บาท/คน
แต่กรณีนำรถข้ามไปคิดรวมคันละ 500-1,200 บาท/คัน (รวมคนโดยสาร)และแล้วแต่ขนาดของรถ)

ชาวต่างประเทศ

นำหลักฐานเดินทางไปแสดง เสียค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน

fall_03_3

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก