ประวัติโรงเรียนตากพิทยาคม

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม “โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ มาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 66 ห้องเรียน จำนวน 2,720 คนและครูอาจารย์จำนวน 103 คน ครูจ้างสอน 8 คน

พื้นที่

โรงเรียนตากพิทยาคม มีเนื้อพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน
2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา

ที่ตั้ง

โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ถนนท่าเรือ
ทิศใต้ ติดกับ ถนนเทศบาล 6
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนเทศบาล 7
ทิศตะวันตก ติดกับ วัดเวฬุวัน(ไผ่ล้อม)
และบริเวณบ้านพักครูของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนตากพิทยาคม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย

ภารกิจ

1. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

2. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมุ่งเน้น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

4. นำภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ ใช้กับการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลในโรงเรียน

6. ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

7. สร้างศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างสุจริต

8. ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

9. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

10. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าประสงค์ในการจัดการศึกษา

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้เทคโนโลยี มีความรู้เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพที่สุจริต มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจ ในความเป็นไทย

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์

1. มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

2. มีความรู้ มีความเฉลียวฉลาด มีทักษะการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง

4. มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน ต.พ.


ความหมาย รูปคบเพลิงสีแดง หมายถึง ความสง่า ความรู้ ความดี เกียรติ ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นได้เห็น

คำขวัญ เรียนดี ประพฤติดี มีงานทำ

คติพจน์ สุวิชชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญา การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม