สุดยอดแห่งความสำเร็จ ตอนที่ 2

ทุกด้าน แวดล้อมด้วยทะเลทรายแล้งชีวิต และเทือกเขาหินสีเทาเปลี่ยวร้าง

เจริโค เป็นประหนึ่งสวรรค์เขียวขจี แห่งที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยตาน้ำ

ธรรมชาติ และท่อชลประทาน

Read the rest of this entry »

สุดยอดแห่งความสำเร็จ ตอนที่ 1

กล่าวกันว่า ความทรงจำ คือหีบสมบัติที่แท้จริง เพียงประการเดียว ที่อยู่ใน

ครอบครองของคนเรา และภายในนั้น ล้วนแล้วแต่เก็บสะสมไว้ ซึ่งอัญมณี

แห่งวารวันอันผ่านเลย

Read the rest of this entry »

สุดยอดแห่งความสำเร็จ บทเริ่ีมต้น

ข้าขอเตือนไว้ก่อน

ถ้อยคำที่ท่านกำลังจะอ่านนี้ อาจจบชีวิตของท่านลงได้

Read the rest of this entry »