วัดไทยวัฒนาราม

wat_18_1แต่เดิมเรียกว่า “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาบลวด อ.แม่สอด เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหานิกายของชาวไทยใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม พิธีการต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลตามแบบไทใหญ่อันวิจิตรงดงามจากประเทศพม่า วัดนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2410 โดยนายมุ้งพ่อค้าชาวไทใหญ่ ซึ่งเดินทางจากเมืองตองจีของพม่า มาค้าขายที่ อ.แม่สอด ขณะเดินทางกลับนายมุ้งและคณะได้ผ่านที่ราบลุ่มแม่น้ำ และพบลำห้วยเล็กสายหนึ่ง เห็นว่าอุดมสมบูรณ์มาก จึงแผ้วถางและก่อตั้งบ้านเรือนชื่อบ้านแม่ตาวขึ้น โดยมีนายมุ้ง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “หมื่นอาจคำแหงหาญ” และพวก เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างใช้ชื่อว่า วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่ จนถึง พ.ศ.2500 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดแม่ตาวเงี้ยว เป็นวัดพระพุทธศาสนาในสังกัดกรมศาสนา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดไทยวัฒนาราม

wat_18_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: