ประวัติอำเภออุ้มผาง

อำเภออุ้มผาง สันนิษฐานว่าเดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยง เมื่อประมาณ 80 ปีมาแล้ว ต่อมาได้มีชาวไทยภาคเหนืออพยพลงมาหาที่ทำกินทางใต้เขตอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด ในปัจจุบันบางส่วนก็ล่วงเลยลงมาทางใต้จนถึงอำเภออุ้มผาง เมื่อมามากเข้าก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และเป็นเมืองชายแดน มีฐานะเป็นบ้านแม่กลองเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลอุ้มผาง

ได้มีสภาพเป็นอำเภอตามการปกครองในรูปของเทศาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2441 เรียกว่า “อำเภอแม่กลอง” ขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี ครั้นปี พ.ศ. 2449 ได้โอนไปขึ้นอยู่กับจังหวัดกำแพงเพชร และเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภออุ้มผาง” จนถึงปี พ.ศ. 2469 ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกายุบอำเภอลงเป็น กิ่งอำเภออุ้มผาง และให้ไปขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งให้ย้ายที่ว่าการอำเภอ ไปสร้างใหม่เป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอที่บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2502ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผาง เป็นอำเภออุ้มผาง ขึ้นกับจังหวัดตากเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับชื่อ “อุ้มผาง” นั้น เข้าใจว่ามีที่มาดังนี้ ตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2472 ซึ่งขณะนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี และถูกกำหนดเป็นด่านหน้าคอยตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยตรวจตราคนเข้าออก และตรวจค้นหนังสือเดินทาง ตั้งสำนักงาน (ด่าน) อยู่ที่บ้านกุยเคราะ ตำบลแม่กลอง (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน) และได้จัดตั้งที่พักพลตระเวนอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภออุ้มผาง ผู้ที่เดินทางมาจากพม่าจะเอาหนังสือเดินทางเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่มีฝาปิดมิดชิด และจะเปิดกระบอกหนังสือเดินทางแสดงต่อนายด่าน เมื่อผ่านด่านตรวจตรา การเปิดกระบอกเอาหนังสือเดินทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่นั้น พวกกะเหรี่ยงเรียกว่า “อุมผะ” ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อ “อุ้มผาง” ซึ่งเมื่อเรียกกันนานไป ทำให้เพี้ยนไปดังกล่าว

อำเภออุ้มผาง จัดได้ว่าเป็นอำเภอที่ทุรกันดารจนแทบจะกล่าวได้ว่าที่สุดในประเทศก็ว่าได้ และยังเคยมีปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งกล่าวได้ว่ารุนแรงที่สุดในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพพื้นที่ อำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายตรงข้าม  มีเขตงานใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ตำบลแม่ละมุ้ง และตำบลแม่จัน ฝ่ายเราก็มีศูนย์อำนวยการและประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอำเภออุ้มผาง (ศอป.รมน.อ.อุ้มผาง) ทำหน้าที่ปราบปราม จนปัจจุบันนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หมดไปจากอำเภออุ้มผาง พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ เคยเข้าไม่ได้ขณะนี้ก็สามารถเข้าได้แล้วด้วยความปลอดภัยเกือบจะ ร้อยละ 100 แต่อย่างไรก็ตามความกันดารนั้นยังคงสภาพเดิมอยู่ต่อไป

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 5 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น 22,523 คน เป็นชาย 11,742 คน หญิง 10,781 คน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,325 ตร.กม.

แผนที่อำเภออุ้มผาง

umphang1.ต.อุ้มผาง  2.ต.แม่กลอง  3.ต.โมโกร   4.ต.แม่ละมุ้ง  5.ต.หนองหลวง  6.ต.แม่จัน

About these ads
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: