ประวัติอำเภอพบพระ

เขตพื้นที่อำเภอพบพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คำว่า “พบพระ” มีคำบอกเล่าของ นายสูน อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สอง ของบ้านเพอะพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 ปี ได้อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด ได้มาตั้งบ้านเรือนพร้อมญาติรวม 4 หลังคา ซึ่งในสมัยก่อนท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีป่าไม้มากมาย และมีบริเวณแห่งหนึ่งใกล้ที่ตั้งของ โรงพยาบาลพบพระปัจจุบัน มีลักษณะพื้นที่เป็นดงป่าหวาย ดงเต๋ย และดงแข๋ม มีน้ำไหลมาจากน้ำออกรู ท่วมขังบริเวณนี้เฉอะแฉะ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “เพอะพะ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แปลว่าบริเวณที่มีน้ำขังเป็นแองเป็นโคลนตมไปทั่ว เมื่อตั้งบ้านเรือนมาได้ 3 ปี ทางราชการจึงประกาศ เป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเพอะพะ” ตามลักษณะพื้นที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอแยกตำบลออกจากตำบลช่องแคบ ให้ชื่อตำบลใหม่ว่า “ตำบลพบพระ” เพื่อให้สอดคล้องกับคำเดิมและให้ได้ความหมายเป็นสิริมงคล

เนื่องจากอำเภอแม่สอดมีพื้นที่กว้างขวาง มีอุปสรรคต่อการปกครองดูแลราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลช่องแคบ และตำบลพบพระ มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึง ดังนั้น พ.ศ. 2513 จึงแยกตำบลคีรีราษฎร์เป็นอีกตำบลหนึ่ง รวมเป็น 3 ตำบล และขอเสนอตั้งกิ่งอำเภอใหม่ซึ่งเรียกชื่อกิ่งอำเภอใหม่ว่า “กิ่งอำเภอพบพระ” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2530 และมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2530 เป็นต้นมา

ที่ว่าการอำเภอพบพระ

pobpra_office

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 5 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น56,813 คน เป็นชาย 29,637 คน หญิง 27,176 คน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,007 ตร.กม.

ตลาดอำเภอพบพระในอดีต

probpra_market

แผนที่อำเภอพบพระ

pobpa

1.ต.รวมไทยพัฒนา  2.ต.คีรีราษฎร์  3.ต.ช่องแคบ  4.ต.พบพระ  5.ต.วาเลย

Advertisements
%d bloggers like this: