ประวัติอำเภอท่าสองยาง

อำเภอท่าสองยาง เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้โอนมาขึ้นกับ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเมื่อปี พ.ศ. 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาด ได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอท่าสองยาง จึงโอนไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ระมาด
แล้วจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบันน

เมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียงนั้น ที่ว่าการอำเภอ
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง ต่อมาเมื่อได้โอนมาอยู่
ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก จึงได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน สาเหตุที่ย้ายก็เพราะ
บ้านแม่ต้านเป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรอยู่หนาแน่นสะดวกในการติดต่อไปมาของราษฎร

ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

thasongyang_office

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 5 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น 61,994 คน เป็นชาย 32,178 คน หญิง 29,816 คน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,920 ตร.กม.

ระบบประปาอำเภอท่าสองยางในอดีต

prapa_thasongyang

แผนที่อำเภอท่าสองยาง

thasongyang

1.ต.แม่ต้าน  2.ต.แม่อุสุ  3.ต.แม่หละ  4.ต.แม่สอง  5.ต.ท่าสองยาง  6.ต.แม่วะหลวง

Advertisements
%d bloggers like this: