วิธีปฏิบัติในการไปขอเลื่อนคดีในศาล

เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงๆ ที่ศาลในการไปขอเลื่อนคดี ไม่ว่าเราจะเป็น ทนายความหรือผู้รับมอบฉันทะ(เสมียนทนาย)

  1. เขียนคำร้องในการขอเลื่อนคดี พร้อมสำเนา(เพราะต้องให้เจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับไว้เป็นหลักฐาน เก็บไว้ในสำนวนของเรา) ถ้ามีการมอบฉันทะให้ไปเลื่อนคดีีกรณีที่ทนายความเจ้าของสำนวนไม่ไปเอง ต้องแนบใบมอบฉันทะไปท้ายคำร้องด้วย (ใบมอบฉันทะไม่ต้องทำสำเนา)
  2. เตรียมวันนัดครั้งต่อไปให้พร้อม วันนัดใหม่ต้องไม่ต่ำกว่า 30 วัน นับแต่วันขอเลื่อนคดี
  3. ไปให้ถึงศาลก่อนที่ผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังค์ (ครึ่งชั่วโมง)
  4. ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ว่าวันนี้เราจะมาขอเลื่อนคดีโดยให้นำเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังค์ไว้ (อย่าลืมนำสำเนาที่เจ้าหน้าที่ลงรับแล้ว กลับมาด้วย)
  5. รอผู้พิพากษาเจ้าของคดมีคำีสั่งเกี่ยวกับการขอเลื่อนคดี
  6. ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาที่เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์พิมพ์มาให้ จบขั้นตอนปฏิบัติในศาลในการขอเลื่อนคดี
%d bloggers like this: